Ordensregler

Gælder for alle ejendomme

 1. På ejendommens trapper, i gange, gårde eller porte må der ikke henstilles cykler, barnevogne, affald eller andet, og udlejer kan uden ansvar for lejerens regning lade sådanne genstande fjerne.
 2. Affald må ikke henkastes i gården eller andetsteds, men kun henkastes i de opstillede affaldsstativer eller affaldscontainere, hvis låg altid skal holdes lukkede.
 3. Såfremt der findes affaldsskakt, skal affald pakkes i poser, eller på anden vis indpakkes forsvarligt, således at affaldsskakten ikke forurenes.
 4. Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation, skal lejeren selv sørge for at fjerne for egen regning. Dette betyder, at gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, flyttekasser, kasserede hårde hvidevarer m.m. under ingen omstændigheder må henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer. Lejeren skal selv sørge for at sådant affald fjernes for lejerens egen regning.
 5. Der henvises i øvrigt til kommunens storskraldsindsamling. Yderligere information om afhentningsdatoer m.m. kan indhentes ved at ringe til Aalborg Kommune tlf 99313131 eller ved henvendelse på kommunens kontor på Boulevarden 13 i Aalborg eller www.skidt.dk
 6. I regn-, sne-, frost- og stormvej samt om natten skal vinduer i loftsrum, trappeopgange og samtlige kælderrum holdes lukkede.
 7. Der må ikke opsættes synlige antenner, herunder parabolantenner, på ejendommen.
 8. Børn må ikke lege eller støje på trapper eller gange, og lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller i besøg værende børn ikke ved støjende adfærd eller lignende er til gene for de øvrige beboere.
 9. Støjende adfærd, herunder musiceren eller højtspillende musik fra stereoanlæg fjernsyn eller lignende, må ikke finde sted for åbne vinduer, og der må under ingen omstændigheder spilles så højt, at det er til gene for de øvrige beboere. Der må ikke afholdes en larmende fest eller lignende, som kan være til væsentlig gene for de øvrige beboere, og uden disses samtykke aldrig efter kl. 23.00.
 10. Der må ikke holdes husdyr.
 11. Der må ikke parkeres eller henstilles biler eller andre køretøjer på ejendommens gårdarealer eller på ejendommens øvrige arealer.