Tlf. 96 30 25 24
post@christianshus.dk

 

Mest for gæster

Forsiden

Boligstøtte

SU

Vore lejligheders adresser

Hvem er vi

Kontakt os

 

Det er dig, der bestemmer,
hvem der skal male din lejlighed,
når du flytter.

Vore lejere vil gerne holde malerprisen i bund ved fraflytning.
Det respekterer vi.
Du kan selv vælge
og bestille den malermester du ønsker, og dermed vælge den laveste pris.
Se mere - KLIK
 

Alle vores lejligheder  ligger centralt i Aalborg med gåafstand til bymidten.

Vi har lejligheder i Centrum, Vestbyen og Ø-gade kvarteret

Vi har kun lejligheder i Aalborg.
De fleste af vores lejligheder er moderne indrettede med nye køkkener og nye badeværelser.
 

Klik på

 
 


 

At bo til leje

Når du bor til leje findes der en række mere eller mindre komplicerede regler, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer.
 

Nedenfor har vi derfor forsøgt at besvare nogle af de spørgsmål, som vi ofte støder på i vores dialog med lejerne.

 

Indholds-fortegnelse.

Klik på et at punkterne, og du kommer frem til det emne, du gerne vil vide noget om.

 1. Sådan foregår udlejning

 2. Lejlighedens stand ved indflytning

 3. Vedligeholdelse - Hvem betaler?

 4. Ordensregler

 5. Affald

 6. Storskrald

 7. Husdyr

 8. Betaling af huslejen og tilslutning til betalingsservice

 9. Varmeregnskab

 10. TV- og antennebidrag

 11. Forsikring

 12. Opsigelse

 13. Fraflytning

 14. Fremleje

Sådan foregår udlejning

Kontakt os for at høre hvad vi kan tilbyde i øjeblikket.

Vi har ingen venteliste. Lejlighederne bliver udlejer efter princippet. "Først til mølle"

Vi udfærdiger en individuel lejekontrakt til hver enkelt lejlighed. Det betyder at lejekontrakten tager hensyn til forholdene i den enkelte lejlighed.

Lejlighedens stand ved indflytning

 
Indflytnings-rapport!
Din garanti mod forkerte krav ved fraflytning!

Lejligheden er normalt sat i stand, inden du flytter ind. Det vil sige, at vægge, lofter, træværk , rør, radiatorer m.m. er malet, og lejligheden bestræbes at lejeren overtager lejligheden i fejlfri stand.

Inden 2 uger efter lejemålet er begyndt, skal der laves et indflytningssyn og en indflytningsrapport. Her kan du påpege eventuelle fejl og mangler, som skrives ned, og indflytningsrapporten underskrives herefter af dig og as synsmanden.

Væsentlige mangler bliver straks afhjulpet, og uvæsentlige mangler bliver registreret, så du ved fraflytningen ikke kommer til at betale for udbedring af mangler, der var ved lejemålets begyndelse.

Vedligeholdelse

 

Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.

Lejeren løbende under lejemålets beståen skal foretage løbende vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejligheden til enhver tid fremstår som velvedligeholdt.

Det er altid udlejer, der afholder udgifterne til udvendig vedligeholdelse.

Ved udvendig vedligeholdelse forstås ikke bare vedligeholdelse udendørs, men alt det, der ikke er indeholdt i begrebet "indvendig vedligeholdelse". Det kan være maling af trappeopgange, og visse arbejder inde i lejlighederne f.eks. reparation af en utæt radiator.

Ordensregler

Vi henviser venligst til det fælles ordensreglement.

Alle lejere skal vise hensyn over for de andre lejere og følge de retningslinier, der er gældende for bebyggelsen og området. Det indebærer, at:

De skal undgå at genere naboer med høj musik eller støj fra lejligheden og i øvrigt udvise gensidigt hensyn til alle.

Al færden i ejendommen og på udenomsarealerne, herunder henstilling af cykler, barnevogne og biler, skal ske, så det ikke generer andre beboere eller driften af ejendommen.

Er ejendommen forsynet med fællesvaskeri, skal ordensreglerne for brugen af vaskeriet følges. Der må f.eks. ikke efterlades tøj i vaskeriet, maskinerne skal tømmes efter endt brug, og der er regler for, hvor sent man må bruge maskinerne.

Husholdnings-affald

 

Der skelnes skarps mellem husholdningsaffald og storskrald.

Ved husholdningsaffald forstås det daglige affald fra husholdningen. Dette er f.eks. kartoffelskræller, madrester, småemballage fra f.eks. sæbe, tandpasta m.m.
Husholdningsaffald skal kastes i affaldsskakt eller de containere og beholdere, der er opstillet til formålet. Affald skal altid pakkes ind, før det lægges i beholder eller affaldsskakt.

Renovationsvæsenets anvisninger på behandling af affald kan ses på www.skidt.dk

Storskrald

Se www.skidt.dk

Ved storskrald forstås f.eks. kasserede møbler,  papkasser og andet større emballage m.m.. Dette affald må ikke anbringes i de containere og beholdere, som er beregnet til husholdningsaffald, eller andetsteds på ejendommens arealer. Lejerne henvises til selv at sende sådanne effekter med storskrald eller køre dem på lossepladsen. 

På renovationsvæsenets hjemmeside www.skidt.dk er der en oversigt over de datoer, der afhentes storskrald m.m. på netop din adresse. Endvidere kan man oplyse sin mailadresse, hvorefter man 2 dage før afhentning af storskrald får en besked herom. Klik for tilmelding på www.skidt.dk

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde katte og hunde, og heller ikke burdyr, som f.eks. kaniner, hamstere, mus eller andre husdyr, som typisk er burdyr.

Krybdyr er ikke tilladt.

Akvariefisk og småfugle, som ikke kan genere de øvrige beboere er det dog tilladt at holde.

Betaling af
huslejen 

BETALINGS-SERVICE

Christianshus's administrationssystem er baseret på automatisk EDB-behandling af lejeopkrævninger. Du er derfor forpligtet til at lade lejen betale automatisk gennem Betalingsservice (PBS).

Tilmeldingen kan foretages i et pengeinstitut eller på postkontoret. Du skal blot tage indbetalingskortet fra en lejeopkrævning med til din bank, og bede banken om at tilmelde fremtidige opkrævninger til BETALINGSSERVICE.

Du vil da være sikker på, at din leje også bliver betalt rettidigt, også når du holder ferie.

Varmeregnskab

Varmeregnskabet opgøres for et år ad gangen. Varmeregnskabsåret begynder hvert år den 1. Juni og slutter efterfølgende år den 31. Maj. Hver måned opkræves det et á conto varmebidrag sammen med lejen.

3-4 måneder efter varmeregnskabsårets afslutning, sendes varmeregnskabet ud til lejerne. For meget eller for lidt indbetalt varmebidrag reguleres i huslejen måneden efter, at varmeregnskabet er udsendt.

I ejendommens varmeforbrug indgår udgifter til varmeforsyning og energikonsulent. Når ejendommens varmeudgifter er gjort op, fordeles den mellem lejerne efter forbrug.

TV - og antennebidrag

www.an-tv.dk

Du skal selv betale abonnement direkte Telia Stofa A/S.
Vi oplyser Telia Stofa om indflytningstidspunktet, hvorefter Telia Stofa kontakter dig.

I Aalborg arbejder AN-TV, Aalborg-Nørresundby Antenneforening sammen med Telia-Stofa A/S, yderligere information om priser, programpakker m.m. kan fås ved at klikke på www.an-tv.dk

Du kan ikke fritages for at betale abonnementsafgift til Telia Stofa, men du kan selv vælge programpakke.

En til halvanden måned efter indflytningen, modtager du et valgkort fra Telia Stofa A/S, hvor du frit kan vælge programpakke.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Telia Stofa på tlf 70104588 eller besøge Telia Stofas butik, Vesterbro 70 i Aalborg.

Ved fraflytning af lejemålet sender vi besked til Telia Stofa herom.

Forsikring

Ejendommens forsikring dækker udlejerens erstatningsansvar over for tredjemand og for visse skader på bygninger.
Ejendommens  forsikring dækker således for skader på ejendommen i forbindelse med brand, vand, storm, kortslutning i el-installationerne, bygningsskader ved indbrud m.m.

Du skal være opmærksom på, at udlejer og ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit private indbo.

Et eksempel:
Lad os antage, at en radiator i lejligheden ovenover bliver utæt, at din lejligheds loft og en væg bliver beskadiget, og at dit  gulvtæppe bliver ødelagt af det nedsivende vand.

Ejendommens forsikring vil dække reparation af loft og væg.
Din egen indboforsikring vil erstatte dit ødelagte gulvtæppe.
Hvis du ikke har en forsikring, må du selv bære tabet af det ødelagte tæppe.

Vi anbefaler derfor, at vore lejere forsikrer sig,  og evt. kontakter sit forsikringsselskab og undersøger, om ens egen forsikringsdækning er tilstrækkelig.

Opsigelse

Link til opsigelses-formular.

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned (opsiger du eksempelvis din lejlighed den 20. august, ophører lejemålet den 1. december).

Hvis du ønsker at flytte før udløbet af opsigelsesperioden, vil vi forsøge at finde en ny lejer inden.

Opsigelsen skal sendes direkte til os og skal være underskrevet af alle de lejere, der har underskrevet lejekontrakten, og altid af begge ægtefæller, for at være gyldig.

Samtidig med opsigelsen, men senest 8 dage før fraflytning, skal du oplyse os om din nye adresse, således at vi kan fremsende flytteopgørelsen til Dem. Den endelige afregning for varme kan dog først ske, når ejendommens varmeregnskab er afsluttet.

Fraflytning

Senest 10 dage inden fraflytningstidspunktet, skal du henvende dig til os for at aftale et tidspunkt for flyttesyn af lejligheden. Lejligheden og eventuelle kælder-/loftsrum skal være tømt, når lejligheden synes.

Vi laver efterfølgende en flytteafregning, som fremsendes til dig på leje din nye adresse. Det tager normalt ca. 1 måned efter lejemålets ophør, før vi er i stand til at fremsende endelig afregning.

Fremleje

Fremleje kan kun ske efter forudgående aftale med udlejer.

I fremlejeforhold skal du som lejer være opmærksom på, at det kun er dig, som har pligter over for udlejer. Selv om man delvist har fremlejet sin lejlighed, er du stadig ansvarlig for at huslejen bliver betalt, og du er ansvarlig for din fremlejers adfærd i lejemålet og i ejendommen, og kun du er ansvarlig, hvis fremlejer ødelægger noget i lejemålet.

Vesterbro 62
9000 Aalborg

 

Mest for beboere

Forsiden

At bo til leje

Lejeloven

Boligreguleringsloven

Ordensreglement

Trappevask

Fællesvaskeri

Affald - Storskrald

Udluftning - vejledning

Duer

Rensning af afløb

Flytteorientering

Opsigelsesblanket

 

 

Bofælles-skaber!
Ja-tak!

Vi har store herskabs- lejligheder, helt inde i centrum, som specielt er indrettede og særligt egnede til bofællesskaber.
Forhør nærmere.

 
I Aalborg sker der
hele tiden noget.
Universitet, gymnasier, handelsskoler er alle årsager til byens sunde internationale udvikling. Erhvervslivet blomstrer med mange højteknologiske virksomheder, baseret på den viden, som byens studerende bibringer med.