fbpx
Christianshus Lejeboliger

96 30 25 24

Husorden i opgangen

Husorden i opgangen

Husorden i opgangen

Husorden i opgaven er vigtig. Når man bor flere mennesker i en bygning, så er det af stor vigtighed, at alle kender de regler og den udstukne husorden i opgangen. Det giver det bedste miljø og de sødeste “overboer, underboer og genboer”.
Derfor har Christianshus Lejeboliger nedskrevet disse fællesregler for at holde husorden.
Vi henstiller til, at alle overholder denne “husorden”.
På forhånd tak.

 

Cykler, køretøjer m.m.

På ejendommens trapper, i gange, gårde eller porte må der ikke henstilles cykler, barnevogne, legevogne, affald eller andet. Udlejer kan uden ansvar, og for lejerens regning, lade sådanne genstande fjerne. Der må under ingen omstændigheder henstilles eller parkeres biler eller andre køretøjer på ejendommens gårdarealer eller øvrige arealer. Hvis lejer eller lejers husstand eller lejers gæster alligevel henstiller køretøjer eller parkerer på ejendommens gårdareal eller øvrige arealer, er udlejer berettiget til at lade det fjerne for lejers regning. Cykler skal stilles i cykelskur.


Affald

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere. Dette skal ske i lukkede plastposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen. Er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald.
Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation, må under ingen omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer. Det gælder f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, kasserede hårde hvidevarer m.m.

Lejeren skal selv sørge for at sådant affald fjernes for lejers egen regning. (Der henvises i øvrigt til kommunens gratis storskraldsindsamling.
Se https://www.aalborgforsyning.dk/renovation/

Hvis lejer alligevel henstiller affald på ejendommens arealer, er udlejer berettiget til at lade affaldet fjerne for lejers regning.
Udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.


Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt på fortrappe og bagtrappe samt i kælder, vaskeri og alle øvrige indvendige fællesarealer. Hvis der ryges på ejendommens udendørs arealer  så er det ikke tilladt at smide skodder på jorden. (Det gælder fortov, gård, port, fælles haveanlæg m.m.). De skal bortskaffes og smides væk. Det er ikke tilladt at smide skodder ud gennem vinduerne fra ejendommen. Det er ikke tilladt at ryge i lejemål hos Christianshus Lejeboliger.


Vinduer, antenner m.m.

I regnvejr, snevejr, frostvejr og stormvejr samt om natten, skal vinduer i loftsrum, trappeopgange og samtlige kælderrum holdes lukkede.

Der må ikke opsættes synlige antenner, herunder parabolantenner, på ejendommens ydermure eller vinduer.


Fællesarealer, pulterrum m.m.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret.

Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejer har ikke ret til at disponere over et pulterrum, med mindre det fremgår af lejekontrakten eller er aftalt med udlejer. Hvis lejer har ret til at disponere over et pulterrum, skal dette altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige væsker o.lign.

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen. Fortrappedør, bagtrappedør, kælderdøre, vaskeridør og port skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste,- også i dagtimerne.

Lejere der finder en ulåst dør, har pligt til at låse døren.


Støj, fester m.m.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over!

Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Børn må ikke lege eller støje på trapper eller gange, og lejeren skal drage omsorg for, at boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd eller lignende er til gene for de øvrige beboere.

Støjende adfærd og højtspillende musik fra stereoanlæg, fjernsyn eller lignende, må ikke finde sted for åbne vinduer, og skal særligt efter kl. 20.00 ske i så afdæmpet form, at lyden ikke er til gene for de øvrige beboere.

Efter kl. 23 skal der være ro.

Hvis man ønsker at holde en fest eller andet i lejligheden, må dette ikke ske uden de beboeres samtykke, og alle omkringboende lejere skal orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum så det ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere.


Øvrigt

Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for.


Fællesvaskeri mod brugerbetaling

Hvis der i fællesvaskeriet er opsat regler for brug og renholdelse, udgør disse regler en del af de gældende husordensregler. Fællesvaskeriet må benyttes på omgang med de øvrige lejere, og det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

Lejer er gjort bekendt med og er indforstået med, at brugen af vaskeriet sker på eget ansvar, og lejer er ikke berettiget til at kræve kompensation ved driftsforstyrrelser eller til at kræve erstatning for evt. ødelagt vasketøj.

Efter brug af fællesvaskeriet, er lejer forpligtet til at rengøre og rydde op efter sig.
Vaskekort kan købes på udlejers kontor inden for normal åbningstid.Udlejer forbeholder sig ret til uden varsel, at ændre priserne for brug af fællesvaskeriet


Påbud, ansvar for gæster m.m.

Hvis lejer, efter forudgående påmindelse/påkrav fra udlejer, ikke retter sig efter de til enhver tid gældende ordensregler, er det aftalt, at udlejer er berettiget til at ophæve eller eventuelt opsige lejemålet. Lejer er ansvarlig for sine gæster.

Ændring af husorden

Husorden i opgangen kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.